Wiebes, Sieuwert
SexMale
Age ~ 62
Born
BaptizedSun 8 Jul 1708 in Appelscha (Friesland)
DeceasedMon 6 May 1771 in Nijeberkoop (Friesland)
Buried
Occupation
Father
Mother
Relation
WithPoutsma, Vroukje, Yzašks
Children(8) Poutsma, Wiebe, Sieuwerts
Poutsma, Yzaak, Sieuwert
Poutsma, Grietje, Sieuwerts
Poutsma, Swaentjen, Yzaaks
Poutsma, Roelof, Sieuwert
Poutsma, Jebbechijn, Siewerts
Poutsma, Marrechijn, Sieuwertsz
Poutsma, Abel, Siewertsz (5)

Reference 1070287096
Date w 06-07-2004