Index of family name van Wiersma
Christian namesBorn
Saapke, Nicolaes 1645