Index of family name von Guérard
Christian namesBorn
Theo 21-05-1917