Index of family name Dykstra
Christian namesBorn
Farduw, Oebeles 1818